אתר הספקים של האוניברסיטה הפתוחה

אתר הספקים > תנאים כלליים

משלוח חשבונית ואספקת טובין

חשבוניות יש לשלוח אך ורק לכתובת הבאה:

מחלקת כספים - מדור ספקים ותשלומים
מינהל התכנון והכלכלה
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1
ת.ד. 808
רעננה, 43107

הטיפול בחשבוניות מקוריות שיישלחו לגורם אחר באוניברסיטה הפתוחה, ולא ישירות למדור ספקים ותשלומים, עלול להתעכב, ואף ישנו חשש שחשבוניות אלה לא תגענה ליעדן. ולפיכך, במקרה כזה לא תהיה לנו שליטה ובקרה על השלמת תהליך הרכש והתשלום.
אנא הקפידו לשלוח את החשבוניות לכתובת שלעיל!

חשבונית שתתקבל במדור ספקים ותשלומים עד 10 ימים קלנדריים מתאריך הפקתה, תשולם בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עם הספק. חשבונית שתתקבל במדור ספקים ותשלומים לאחר 10 ימים קלנדריים מתאריך הפקתה, תשולם במועד התשלום הבא בחודש העוקב.

יש לציין על גבי החשבונית ותעודת המשלוח את מספר ההזמנה של האוניברסיטה הפתוחה ואת שם המחלקה שקיבלה את הטובין/השירות, או לצרף את העתק ההזמנה.

אספקת ציוד למחסני האוניברסיטה הפתוחה או ליעד האספקה שצוין על גבי ההזמנה תבוצע באמצעות תעודת משלוח או העתק חשבונית בלבד. זאת כדי למנוע עיכובים בקבלת הציוד (ואף החזרתו ללא קליטה במקרים מסוימים).

הודעות