מדיניות ציבורית בישראל: סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן
מספר קטלוגי
10723-003-9
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול

מדיניות ציבורית בישראל: סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן

כותבים:

מדיניות ציבורית היא ביטוי מעשי להחלטות (או אי- החלטות) של רשויות השלטון - כל אחת במסגרת סמכויותיה, תוך שמירה על זכויות היסוד של הפרט ושל הקהילה. בספר הזה מוצגת המדיניות הציבורית בישראל באמצעות דיון בסוגיות מגוונות כגון: המעבר ממדינת רווחה למשק תחרותי; קידום התחרות במשק באמצעות הפרטה, צמצום הריכוזיות ומניעת בעלויות צולבות; שכלול התחרות בענף התקשורת; מדיניות השמיים הפתוחים והפרטת אל-על.

בחלקו השני של הספר מוצגים 15 מקרי בוחן המדריכים את הקורא בביצוע ניתוח עצמאי ובחינה שיטתית של מרכיבי המדיניות הציבורית בישראל. הספר הזה מאפשר לקורא להשלים את העיון בתחום המדיניות הציבורית כפי שנפרס בפניו בשני ספרי הסדרה האחרים: "מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות"; ו"מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים".

352 עמודים

תאור הקורס

מדיניות ציבורית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק