למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני - דברי הגות: מקראה
מספר קטלוגי
10569-502-7
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני - דברי הגות: מקראה

כותבים:

בספר זה עשרות טקסטים של הוגי דעות, העוסקים בנושא הזהות היהודית, מאז תחילת העידן המודרני ועד ימינו אנו. הטקסטים מציגים תפיסות שונות ביותר כגון אלה של שפינוזה, רוזנצוויג, לוינאס, סולובייצ'יק, בובר, ברלין, שכטר, שניאורסון ופינקלקראוט. טקסטים אלה מדגימים את רוחב היריעה כמו גם את עומק השסעים הכרוכים ביהודיות בעת הזאת. הגישות החדשות מערערות על שלושת העיקרים של הזהות היהודית המסורתית - "אלוהי ותורת ישראל", "עם ישראל" ו"ארץ ישראל".

הן מציעות פרשנויות משלהן לעיקרים אלה, והצירוף ביניהם יוצר שפע ניסוחים מגוונים, המסתעפים זה מזה עד כי נדמה לעיתים שהמשותף לכול הוא רק עצם העיסוק בזהות היהודית. ספר זה מארגן מגוון מורכב זה של ניסוחים, על-פי מאפיין הזהות הבולט מבין שלושת העיקרים אשר כל אחד מהם מדגיש. כך מתקבלות שלוש "זרימות" של זהויות יהודיות, אשר לכל אחת מהן הסתעפויות משלה: "הזרימה הדתית", על גווניה, המעמידה גם כיום את "אלוהי ותורת ישראל" במרכז הזהות היהודית;

"הזרימה האתנו-תרבותית", על גווניה, המדגישה את המושג "עם ישראל" ואת ערכי התרבות שלו ו"הזרימה הלאומית", על גווניה, המדגישה את "ארץ ישראל" ומבקשת לטפח ישות יהודית-לאומית, כחלק אינטגרלי אך גם מובחן של "העם היהודי". גישתנו זו מציגה את מרחב הזהויות היהודיות כמציאות דינמית, שבה לכל ניסוח "קרבה משפחתית" שונה - על המתחים הכרוכים בה - לשאר הניסוחים, בתוך כל זרימה ובין שלוש הזרימות.

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה